Ansvarig förvaltare
Michael Idevall


Michael Idevall har över 30 års erfarenhet som förvaltare, strateg och analytiker. Michael var ansvarig förvaltare för fonden Camelot från dess start 2003 fram till den 31 maj 2015. Under sina 12 år som förvaltare av Camelot genererade Michael en totalavkastning om 479%, motsvarande 15,7% per år. Jämförelseindex avkastade 244% eller 10,8% per år. Den högre avkastningen uppnåddes med en risk som var lägre än aktiemarknadens. Fondens standardavvikelse uppgick under perioden till 11,2%, jämfört med 12,1% för jämförelseindex. Camelot utsågs till årets fond 2014, Specialist Equity, av EuroHedge.

Varför starta en ny fond som Arcturus?

”Genom att Arcturus har möjlighet att ha en negativ aktieexponering på -50% blir fondens avkastning mindre beroende av en stigande aktiemarknad. Det är något som tilltalar mig. Därtill finns möjlighet att skapa marknadsneutral avkastning genom relativpositioner, t.ex. att vara lång en sektor och samtidigt kort en annan i samma omfattning”.

Blir förvaltningens inriktning därmed annorlunda?

”Min investeringsprocess har ju alltid varit makrobaserad, att identifiera och analysera de faktorer som är viktigast för marknadens prissättning, såsom förändringar i ekonomisk tillväxt, inflation, penningpolitik o.s.v. Jag är övertygad om att denna ansats passar utmärkt för en hedgefond som Arcturus, med ett tematiskt positionstagande (lång/kort) i aktie- och valutamarknaden byggt på trendskiften och sektorrotationer utifrån t.ex. ränte- eller konjunkturkänslighet”.

Hur ser ni på risknivån i fonden?

”Vår målsättning är att med en väl avvägd risknivå långsiktigt generera en hög absolut avkastning. Med det menar vi att risken ska anpassas utifrån marknadsförutsättningarna. När vi ser goda möjligheter i marknaden ska vi ta mer risk för att därigenom kunna uppnå en högre avkastning. Arcturus risk mätt som standardavvikelse beräknas dock över tiden vara väsentligt lägre än för aktiemarknaden och fondens avkastning vara relativt lågt korrelerad med börsen”.


Läs artikel om Michael Idevall och hedgefonden Arcturus, av Sofie Ullerstam, Privata affärer.
Publicerad i Placeringsguiden juni/juli 2016.