Oberoende värdering

Bolaget har anlitat SEB som oberoende värderare av Arcturus. Funktionens främsta uppgift är ombesörja värdering av fonden på ett säkert och oberoende sätt. Avtalets bakgrund är att öka säkerheten för fondens andelsägare genom att anlita ett företag med kritisk massa och stor erfarenhet vad gäller fondrelaterade tjänster och värdering. Genom att lägga ut värderingsfunktionen till en extern aktör tillförsäkrar Idevall & Partners därutöver andelsägarnas bästa.

Uppdragstagaren är en bank med erfarenhet från det finansiella området med bl.a. värdering av fonder. Uppdragstagaren har ett antal aktörer som den sköter den aktuella tjänsten för. Uppdragstagaren står under Finansinspektionens tillsyn vilket innebär att uppdragstagaren har tydliga instruktioner vad gäller utförande av uppdraget samt sekretess.

Värderingen hanteras separat från uppdragstagarens övriga verksamheter samt oberoende från Bolagets operativa verksamhet. Uppdragstagaren har goda rutiner för att kunna hantera uppdraget med iakttagande av sekretess och övriga krav.