Om Arcturus


karta

Global aktiehedgefond

Fonden är en global aktiehedgefond med fokus på marknaderna i Europa och USA. Värdeskapandet ska främst uppnås genom aktiv förvaltning inom aktie- och valutamarknaden. Fonden investerar huvudsakligen i stora bolag och instrument med hög likviditet. Blanknings- och derivatstrategier samt belåning kan användas i förvaltningen. Nettoexponeringen avseende aktier får utgöra högst 150 procent och lägst -50 procent av fondens värde. Bruttoexponeringen kan uppgå till max 200 procent.

Målsättningen är att långsiktigt generera en hög absolut avkastning 

Fonden inriktar sig på absolut avkastning och skiljer sig därigenom från traditionella värdepappersfonder vars inriktning är relativ avkastning gentemot ett index. Strategin är att aktivt variera och anpassa risknivån utifrån marknadsförutsättningarna. Standardavvikelsen förväntas uppgå till mellan 5-15% och vara väsentligt lägre än för aktiemarknaden. Fonden är lämplig för investerare som har en långsiktig investeringshorisont på minst 3 år.

Investeringsstrategi baserad på systematisk top-down ansats

Bolagets investeringsstrategier baseras på marknadsinriktad makroanalys och fundamental aktieanalys. Analysen syftar till att identifiera marknadspåverkande faktorer som har en hög sannolikhet att utvecklas annorlunda än vad som är diskonterat. Det kan t.ex. vara förändringar i ekonomisk tillväxt, inflation och penningpolitik. Tematiskt positionstagande (lång/kort) i aktiemarknaden kan ske utifrån t.ex. räntekänslighet, valutaexponering eller konjunkturkänslighet. Målsättningen är också att finna lågt värderade företag med en attraktiv relation mellan förväntad avkastning och risk.

Fondfakta 

 • Andelsklasser: A och B 
 • Insättningsbelopp: Första insättning Klass A lägst 100 000 kr, Klass B lägst 60 MSEK 
 • Fast arvode: Klass A 1 %, Klass B 0,85 % 
 • Prestationsbaserat arvode: 20 % av avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel 
 • Avkastningströskel: 90-dagars SSVX 
 • Basvaluta: SEK 
 • High Watermark: Ja, kollektivt
 • Teckning: Månadsvis, anmälan senast tre bankdagar före den sista bankdagen i månaden. 
 • Inlösen: Månadsvis, anmälan senast fem bankdagar före den sista bankdagen i månaden. 
 • Insättnings- och uttagsavgift: Nej 
 • Utdelning: Nej 
 • Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen 
 • Struktur: Svensk specialfond, long/short equity 
 • Förvaringsinstitut: SEB AB (publ)
 • Revisor: PWC, Michael Bengtsson 
 • ISIN Andelsklass A: SE0007871629
 • ISIN Andelsklass B: SE0007871637
 • Startdatum: 2016-03-01

Arcturus

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.