regelefterlevnad

Regelefterlevnad

Avtal har tecknats med Harvest Advokatbyrå AB avseende Bolagets funktion för regelefterlevnad. Deras främsta uppgift är upprätthålla funktionen för regelefterlevnad i enlighet med 3 kap. 24 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt utföra de uppgifter som ligger inom ramen för Bolagets interna instruktioner gällande funktionen för regelefterlevnad.  

Avtalets bakgrund är att Idevall & Partners önskat öka säkerheten för fondens andelsägare genom ett ökat oberoende mellan Bolagets olika funktioner. Uppdragstagaren är en advokatbyrå med erfarenhet från det finansiella området innefattande den näringsrättsliga reglering som gäller för bolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Harvest Advokatbyrå AB har många aktörer som de sköter den aktuella tjänsten för. På grund av advokatsamfundets etiska regelverk är uppdragstagaren förhindrad från att informera om andra aktörer som uppdragstagaren hanterar funktionen för regelefterlevnad för.