riskhantering

Riskhantering

Enligt 8 kap. 4 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”) ska en AIF-förvaltare ha ett system för riskhantering som gör det möjligt att vid varje tidpunkt kontrollera och bedöma den risk som är knuten till de positioner som tas i en fond och hur positionerna påverkar fondens riskprofil. De interna reglerna för riskhantering ska enligt artikel 40 i EU-förordningen även innehålla en beskrivning av hur AIF-förvaltaren ska kunna bedöma varje fonds exponering mot marknads-, likviditets- och motpartsrisker samt exponeringen mot alla andra risker, däribland operativa risker, som kan vara av väsentlig betydelse för den enskilda fonden. De interna reglerna ska även innehålla en redogörelse för hur riskerna ska hanteras. Mot bakgrund av ovanstående krav tillämpar Idevall & Partners Fonder AB principen om tre försvarslinjer.

Den första försvarslinjen utgörs av de anställda i Bolaget, inklusive VD, som ansvarar för att dagligen hantera de risker som uppstår i Bolagets verksamhet inom respektive område. Den andra försvarslinjen svarar för övervakning av risker och regelefterlevnad och utgörs av de centralt oberoende funktionerna för riskhantering samt regelefterlevnad. Funktionen för riskhantering ansvarar för och hanterar samtliga risker som fonderna är exponerade mot. Funktionen för riskhantering är organisatoriskt och funktionellt oberoende av de operativa enheterna i Bolaget och är direkt underställd styrelsen. Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision som utövar en oberoende granskning och tillsyn av arbetet inom såväl den första som den andra försvarslinjen. Funktionen för internrevision kontrollerar och prövar effektiviteten av riskhanteringsfunktionens arbete.

Uppgiften att upprätthålla funktionen för riskhantering har ålagts ISEC Services AB (”ISEC”), som ansvarar för att uppfylla de krav som uppställts ovan. ISEC har den kompetens och yrkeserfarenhet som svarar mot uppdragets art och svårighetsgrad.