Juridisk person

Teckningsanmälan Initial teckning

Blankett som pdf att hämta för utskrift.

Täckningsanmälan

Tilläggsinformation om Bolaget

Blankett som pdf att hämta för utskrift.

Tilläggsinformation om Bolaget

Blankett id-handling

Täckningsanmälan

Teckningsanmälan Initial teckning


Om ni som juridisk person avser att investera i Arcturus vänligen följ samtliga steg enligt nedan.


  1. Fyll i blanketten ”Teckningsanmälan Initial teckning” med efterfrågad information samt det kundfrågeformulär som finns bilagt.
  2. Bifoga en kopia av giltigt registreringsbevis (ej äldre än 6 månader) samt giltig och daterad id-handling vidimerad av två personer avseende bolagets firmatecknare. I de fall där bolaget ingår i en koncern, eller på annat sätt har juridiska personer som ägare, ska namn anges på de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar mer än 25 % av dessa ägarbolag. För det fall verklig huvudman baserad på ägande eller rösträtt saknas ska bolagets styrelseordförande alternativt VD utgöra verklig huvudman. Använd blanketten ”Tilläggsinformation om Bolaget”.
  3. Posta och skicka originalhandlingarna till adress enligt nedan.

Idevall & Partners Fonder
Nybrogatan 6
114 34 Stockholm

Efter att Idevall & Partners mottagit er anmälan om teckning erhåller ni en bekräftelse via email.

Därefter måste ni betala in det belopp ni avser att investera i enlighet med det ni angett på teckningsanmälan till fondens klientmedelskonto. Fondens stopptid avseende likvid på kontot är 14:00 den sista bankdagen i varje månad.

Om samtliga dokument erhållits och likvid är Arcturus klientmedelskonto tillhanda innan fondens stopptid tecknas andelar och ni erhåller en bekräftelse på köp till er registrerade adress.