internrevision

Internrevision

Bolaget har uppdragit åt KPMG att upprätthålla funktionen för internrevision. Funktionen är direkt underställd Bolagets styrelse och oberoende från den operativa verksamheten. Funktionens uppdrag är att granska och utvärdera verksamheten och de operativa systemen med utgångspunkt från de mål och strategier som styrelse och företagsledning har formulerat. Funktionen ska verifiera att beslutade och implementerade kontroller utförs och fungerar på avsett vis inom de operativa enheterna i Bolaget. Funktionen ska dessutom bedöma den övergripande riskhanteringen inom Idevall & Partners och verifiera att nyckelmomenten fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Internrevisorns mål är att bedöma ändamålsenligheten och funktionaliteten i Bolagets interna kontroll samt lämna konstruktiva synpunkter på det som observerats avseende organisation, rutiner och intern kontroll samt beträffande utveckling, drift och förvaltning av IT-system och kommunikation. För en ingående beskrivning av internrevisionens ansvarsområden och arbetsuppgifter kan en potentiell investerare ta del av informationen i fondens instruktion för internrevision som finns hos fondbolaget.